ஜிரோசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/4
ஜிரோ புகைப்படங்கள் - கார்டோ காட்டிலுள்ள சிவலிங்கம் - பக்தர்கள் 
Photo Courtesy : lowersubansiri.nic.in
2/4
ஜிரோ புகைப்படங்கள் - கார்டோ காட்டிலுள்ள சிவலிங்கம் - சிறிய திரிசூலங்கள் 
Photo Courtesy : lowersubansiri.nic.in
3/4
ஜிரோ புகைப்படங்கள் - பசுமை வயல்கள் 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/4
ஜிரோ புகைப்படங்கள் - அபதானி பழங்குடியினப் பெண் 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org