அதிரப்பள்ளிசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/10
அதிரப்பள்ளி புகைப்படங்கள் - அதிரப்பள்ளி அருவி
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/10
அதிரப்பள்ளி புகைப்படங்கள் - அதிரப்பள்ளி அருவி - சூழ்ந்திருக்கும் காடுகள் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/10
அதிரப்பள்ளி புகைப்படங்கள் - அதிரப்பள்ளி அருவி - ஆர்ப்பரித்து கொட்டும் அருவி 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/10
அதிரப்பள்ளி புகைப்படங்கள் - அதிரப்பள்ளி அருவி - அந்தி மயங்கும் வேளையில் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/10
அதிரப்பள்ளி புகைப்படங்கள் - வாழச்சால் அருவி 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org