கூர்க்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/94
கூர்க் புகைப்படங்கள் - ராஜா சீட்
Photo Courtesy : Priya
2/94
கூர்க் புகைப்படங்கள் - பைலாகுப்பே - ஓவியங்கள்
Photo Courtesy : Priya
3/94
கூர்க் புகைப்படங்கள் - பைலாகுப்பே - புத்த ஓவியங்கள்
Photo Courtesy : Priya
4/94
கூர்க் புகைப்படங்கள் - இருப்பு நீர்வீழ்ச்சி - சின்னஞ்சிறிய மஞ்சள் மலர்
Photo Courtesy : www.itslife.in
5/94
கூர்க் புகைப்படங்கள் - இருப்பு நீர்வீழ்ச்சி - அருவி அருகே காணப்படும் ஊர்வன வகை
Photo Courtesy : www.itslife.in