ஃபரிதாபாத்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/12
ஃபரிதாபாத்ன் புகைப்படங்கள் - சூரஜ்குந்த் - ஒட்டக சவாரி 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/12
ஃபரிதாபாத்ன் புகைப்படங்கள் - சூரஜ்குந்த் - தாஜிக் நடனக் கலைஞர் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/12
ஃபரிதாபாத்ன் புகைப்படங்கள் - சூரஜ்குந்த் - திருவிழா 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/12
ஃபரிதாபாத்ன் புகைப்படங்கள் - சூரஜ்குந்த் - கைவினைப் பொருட்கள் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/12
ஃபரிதாபாத்ன் புகைப்படங்கள் - சூரஜ்குந்த் - சுற்றுலாப் பயணி 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org