கார்கில்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/19
கார்கில் புகைப்படங்கள் - ரங்டம் மடாலயம்
Photo Courtesy : commons.wikimedia
2/19
கார்கில் புகைப்படங்கள் - கர்ஷா மடாலயம்
Photo Courtesy : Wikipedia
3/19
கார்கில் புகைப்படங்கள் - கர்ஷா மடாலயம்
Photo Courtesy : Wikipedia
4/19
கார்கில் புகைப்படங்கள் - கர்ஷா மடாலயம்
Photo Courtesy : Wikipedia
5/19
கார்கில் புகைப்படங்கள் - கார்கில் பழங்குடி மக்கள் 
Photo Courtesy : kargil.nic.in