கஜுராஹோசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/115
கஜுராஹோ புகைப்படங்கள் - ஆர்க்கியாலஜிகல் மியூசியம் - முழுமையான தோற்றம் 
Photo Courtesy : asi.nic.in
2/115
கஜுராஹோ புகைப்படங்கள் - ஆர்க்கியாலஜிகல் மியூசியம் - புல்லாங்குழல் வாசிக்கும் தேவதை 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/115
கஜுராஹோ புகைப்படங்கள் - சதுர்புஜ் கோயில் - சிவன் சிலை 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/115
கஜுராஹோ புகைப்படங்கள் - சதுர்புஜ் கோயில் - கங்கா மற்றும் யமுனா 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/115
கஜுராஹோ புகைப்படங்கள் - சதுர்புஜ் கோயில் - கங்கா தேவி 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org