கேதாசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/5
கேதா புகைப்படங்கள் - கோமதி ஏரி - அமைதியான ஏரி 
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
2/5
கேதா புகைப்படங்கள் - கோமதி ஏரி
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
3/5
கேதா புகைப்படங்கள் - பிலோர்டா ஹரி ஓம் ஆசிரமம்
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
4/5
கேதா புகைப்படங்கள் - ராஞ்சோட்ரை டாகோர் கோவில் - அழகிய வெள்ளை கோபுரங்கள் 
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
5/5
கேதா புகைப்படங்கள் - ராஞ்சோட்ரை டாகோர் கோவில்
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com