கர்னூல்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/1
கர்னூல் புகைப்படங்கள் - ஜகன்னாத கட்டு கோயில் - நுழைவாயில் 
Photo Courtesy : www.wikipedia.org