மௌண்ட் அபுசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/12
மௌண்ட் அபு புகைப்படங்கள் - சன்செட் பாயிண்ட் - அந்தி வேளையில்
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
2/12
மௌண்ட் அபு புகைப்படங்கள் - சன்செட் பாயிண்ட் - சூரிய அஸ்த்தமன காட்சி 
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
3/12
மௌண்ட் அபு புகைப்படங்கள் - பிரம்மா குமாரிகள் ஸ்பிரிச்சுவல் யுனிவர்சிட்டி - ஓம் சாந்தி பவன் 
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
4/12
மௌண்ட் அபு புகைப்படங்கள் - பிரம்மா குமாரிகள் ஸ்பிரிச்சுவல் யுனிவர்சிட்டி - ராதா கிருஷ்ணா 
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
5/12
மௌண்ட் அபு புகைப்படங்கள் - டோட் ராக்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org