பவாகத்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/4
பவாகத் புகைப்படங்கள் - கோட்டை சுவர்களின் கதவு - பயணிகள் 
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
2/4
பவாகத் புகைப்படங்கள் - கோட்டை சுவர்களின் கதவு
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
3/4
பவாகத் புகைப்படங்கள் - மஹாகாளி கோவில் - கர்ப்பகிருகம் 
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
4/4
பவாகத் புகைப்படங்கள் - மஹாகாளி கோவில் - வெளிப்புறத் தோற்றம்
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com