புனேசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/20
ஃபெர்குசன் கல்லூரி
Photo Courtesy : Wikipedia
2/20
புனே
Photo Courtesy :
3/20
புனே புகைப்படங்கள் - சரஸ் பாக்
Photo Courtesy : Pakshya
4/20
புனே புகைப்படங்கள் - தேஹு கோயில்
Photo Courtesy :
5/20
புனே புகைப்படங்கள் - பாடாலேஷ்வர் குகைக் கோயில் - நுழைவாயில்
Photo Courtesy : Attribution : Mvkulkarni23