ராய்பூர்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/2
ராய்பூர் புகைப்படங்கள் - விவேகானந்தா சரோவர்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/2
ராய்பூர் புகைப்படங்கள் - தூததாரி மடாலயம்
Photo Courtesy : en.wikipedia.org