ரோஹ்தாஸ்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/30
ரோஹ்தாஸ் புகைப்படங்கள் - சாசரம் - ஷெர்ஷா சூரி சமாதி - தொலைதூரத் தோற்றம்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/30
ரோஹ்தாஸ் புகைப்படங்கள் - சாசரம் - நௌரத்தன் சிதைவுகள்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/30
ரோஹ்தாஸ் புகைப்படங்கள் - சாசரம் - ஷெர்ஷா சூரி சமாதி - பெயர்ப்பலகை
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/30
ரோஹ்தாஸ் புகைப்படங்கள் - சாசரம் - 1870-ல் எடுக்கப்பட்ட ஷெர்ஷா சூரி சமாதியின் புகைப்படம்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/30
ரோஹ்தாஸ் புகைப்படங்கள் - சாசரம் - சாசரம் ரயில்வே சந்திப்பு
Photo Courtesy : en.wikipedia.org