தவாங்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/10
தவாங் புகைப்படங்கள் - தவாங் வார் மெமோரியல் - முகப்புத் தோற்றம் 
Photo Courtesy : tawang.nic.in
2/10
தவாங் புகைப்படங்கள் - செலா பாஸ் - நுழைவாயில் 
Photo Courtesy : tawang.nic.in
3/10
தவாங் புகைப்படங்கள் - செலா பாஸ் - பனி போர்த்தப்பட்ட மலைப்பகுதி 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/10
தவாங் புகைப்படங்கள் - ஷோங்கா-ட்செர் ஏரி
Photo Courtesy : tawang.nic.in
5/10
தவாங் புகைப்படங்கள் - கொர்சம் சோர்ட்டென் - கோபுரம் 
Photo Courtesy : tawang.nic.in