பரேலிசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/2
பரேலி புகைப்படங்கள் - பழங்கால நாணயங்கள் 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/2
பரேலி புகைப்படங்கள் - தர்க்கா இ அலா ஹஸாரத் - பின்புறத் தோற்றம் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org