லோனாவலாசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/6
லோனாவலா - மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள்
Photo Courtesy : Wikimedia
2/6
லோனாவலா புகைப்படங்கள் - பைரவநாத் கோயில்
Photo Courtesy : Attribution : Samadolfo
3/6
லோனாவலா புகைப்படங்கள் - பிரபு மூக்கு சிகரம்
Photo Courtesy : Attribution : Alewis2388
4/6
லோனாவலா புகைப்படங்கள் - பிரபு மூக்கு சிகரம் - செங்குத்துப் பாறை
Photo Courtesy : Attribution : Alewis2388
5/6
லோனாவலா புகைப்படங்கள் - பிரபு மூக்கு சிகரம் - மூடுபனி
Photo Courtesy : Attribution : Alewis2388