முருதேஸ்வர்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/17
முருதேஸ்வர் புகைப்படங்கள் - முருதேஸ்வர் ஆலயம் மற்றும் ராஜகோபுரம் - குதிரைகள் பூட்டிய தேர்
Photo Courtesy : www.itslife.in
2/17
முருதேஸ்வர் புகைப்படங்கள் - முருதேஸ்வர் கடற்கரை - சிறு தீவு
Photo Courtesy : www.itslife.in
3/17
முருதேஸ்வர் புகைப்படங்கள் - முருதேஸ்வர் கடற்கரை - மலைகளின் பின்னணியில்
Photo Courtesy : www.itslife.in
4/17
முருதேஸ்வர் புகைப்படங்கள் - முருதேஸ்வர் கடற்கரை - நீலக்கடலின் மாசற்ற தோற்றம்
Photo Courtesy : www.itslife.in
5/17
முருதேஸ்வர் புகைப்படங்கள் - முருதேஸ்வர் கடற்கரை - மோட்டார் படகுப் பயணம்
Photo Courtesy : www.itslife.in