நாந்தேட்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/3
நாந்தேட் புகைப்படங்கள் - ஹஜூர் சாஹிப் குருத்வாரா - உட்புறத் தோற்றம்
Photo Courtesy : Wikipedia
2/3
நாந்தேட் புகைப்படங்கள் - ஹஜூர் சாஹிப் குருத்வாரா - வெளிப்புறத் தோற்றம்
Photo Courtesy : Wikipedia
3/3
தக்த் ஸ்ரீ ஹஜூர் சாஹிப் குருத்வாரா
Photo Courtesy : Wikipedia