பத்ராச்சலம்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/5
பத்ராச்சாலம் புகைப்படங்கள் - இராமர், சீதா மற்றும் லக்ஷ்மணன்
Photo Courtesy :
2/5
பத்ராச்சாலம் புகைப்படங்கள் - பத்ராச்சல இராமர் கோயில் - கோயில் நுழைவாயில் 
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
3/5
பத்ராச்சாலம் புகைப்படங்கள் - பத்ராச்சல இராமர் கோயில் - ராஜகோபுரம் 
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
4/5
பத்ராச்சாலம் புகைப்படங்கள் - பத்ராச்சல இராமர் கோயில் - தொலைதூரத் தோற்றம் 
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
5/5
பத்ராச்சாலம் புகைப்படங்கள் - பத்ராச்சல இராமர் கோயில் - தெய்வ வழிபாடு 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org