கோட்டயம்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/11
கோட்டயம் புகைப்படங்கள் - நெல்வயல்கள்
Photo Courtesy : Hina Ssemeen
2/11
கோட்டயம் புகைப்படங்கள் - திருனக்கரா மஹாதேவா கோயில் - முகப்புத் தோற்றம் 
Photo Courtesy : www.thirunakkaratemple.org
3/11
கோட்டயம் புகைப்படங்கள் - தாழத்தங்காடி ஜூம்மா மஸ்ஜித் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/11
கோட்டயம் புகைப்படங்கள் - செயிண்ட் மேரி ஆர்த்தடாக்ஸ் சர்ச்
Photo Courtesy : www.keralatourism.org
5/11
கோட்டயம் புகைப்படங்கள் - பச்சை புல்வெளிக்குள் ஊடுருவும் சூரியக் கதிர்கள்
Photo Courtesy : www.wikipedia.org