நாகர்ஜுனாசாகர்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/6
நாகர்ஜுனாசாகர் புகைப்படங்கள் - நாகர்ஜுனாசாகர் அணை
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/6
நாகர்ஜுனாசாகர் புகைப்படங்கள் - நாகர்ஜுனாசாகர் அணை - பொங்கிப் பாயும் நீர்!
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
3/6
நாகர்ஜுனாசாகர் புகைப்படங்கள் - நாகர்ஜுனாசாகர் அணை
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
4/6
நாகர்ஜுனாசாகர் புகைப்படங்கள் - எத்திப்போத்தலா அருவி
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/6
நாகர்ஜுனாசாகர் புகைப்படங்கள் - எத்திப்போத்தலா அருவி
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org